To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Αντισωμάτων IgG έναντι κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετερόφιλων IgG (ANCA)

Aντιουδετεροφιλικά κυτταροπλασματικά αντισώματα(ANCA), Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies(ACPA), Anti-Neutrophil Cytoplasmic Ab Test
Κλινική χρησιμότητα
  • Σε συνδυασμό με άλλα εργαστηριακά και κλινικά ευρήματα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην συστηματοποίηση και διάγνωση διαφόρων συστηματικών αγγειοπαθειών (systemic vasculitides)
Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος

Δείγμα

Ορός που συλλέγεται σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού. Αποχωρίζεται τον ορό από το θρόμβο ή τα κύτταρα εντός 45 λεπτών και συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο.  Δεν υπάρχει  δυνατότητα πολλαπλών  κύκλων κατάψυξης-απόψυξης του δείγματος. Τα δείγματα πρέπει να αναμιγνύονται πλήρως  μετά την απόψυξη με ήπια ανακίνηση, και να φυγοκεντρούνται πριν από την ανάλυση αν περιέχουν ίζημα η σωματιδιακή ύλη που μπορεί να αναπτύχθηκε από τη διαδικασία της απόψυξης.

Σταθερότητα δείγματος

Για  8 ώρες σε θερμοκρασία 15-25°C ή για 7 ημέρες σε θερμοκρασία 2-8°C και τουλάχιστον για 60 ημέρες σε θερμοκρασία -20°C.

Μη αποδεκτό δείγμα

Δείγματα  με μικροβιακή μόλυνση, θερμική αδρανοποίηση ,δείγματα που περιέχουν ορατά ξένα στοι-χεία ή δείγματα με έντονη αιμόλυση και λιπαιμικότητα

Μεταφορά δείγματος

0,5 mL ως ελάχιστος  όγκος   σε θερμοκρασία 2-8°C

Μέθοδος Έμμεσος Ανοσοφθορισμός(IFA)
Τιμές αναφοράς

Εκφράζονται  σε τίτλο που  προσδιορίζεται  μέσω διαδοχικών αραιώσεων

Τίτλος ANCA

Αξιολόγηση

<1/20

Αρνητικό

Παρατηρήσεις
  • Τα αντισώματα έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων (ANCA) είναι αυτοαντισώματα που στρέφονται έναντι αντιγόνων που εντοπίζονται εντός των κοκκίων των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων και των μονοκυττάρων.
  • Η τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού (IFΑ), είναι η περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος για την ανίχνευση των ANCA. Μέσω αυτής της τυπικής μεθόδου,  χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα φυσιολογικά ανθρώπινα ουδετερόφιλα μονιμοποιημένα σε απόλυτη αιθανόλη ,μπορούν να αναγνωριστούν  τρείς κύριες εικόνες ανοσοφθορισμού:
  • Η   κυτταροπλασματική (cANCA),

Ανιχνεύονται στις αγγειίτιδες και φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ελκώδης κολίττιδα, νόσος Crohn). Τα C - ANCA ανιχνεύονται στην κοκκιωμάτωση Wegener 98%, τα P - ANCA στις νεκρωτικές ημισεληνοειδείς σπειραματονεφρίτιδες, συμπεριλαμβανομένης της οζώδους πολυαρτιρίτιδας (60 - 90%).

  • Η   περιπυρηνική  (pANCA)

Κατά προσέγγιση 90% των ασθενών με P - ANCA έχουν αντισώματα έναντι  MPO – μυελοϋπεροξει-δάσης (ανιχνεύονται με ELISA) και κατά προσέγγιση 85% των ασθενών με C - ANCA έχουν αντισώ-ματα έναντι  της PR3 - πρωτεϊνάσης - 3 / πρωτεάση της σερίνης (ανιχνεύονται με ELISA).

  • Η   άτυπη (aANCA)

Στα άτυπα πρότυπα ANCA τα αντισώματα στρέφονται  έναντι της  ελαστάσης λευκοκυττάρων, της λακτοφερίνης, της καθεψίνης G και της βακτηριοκτόνου / αυξητικής πρωτεΐνης της διαπερατότητας (ΒΡΙ). Τα άτυπα ANCA ανιχνεύονται στην αυτοάνοση ηπατήτιδα τύπου I (90%),στην ελκώδη κολίτιδα ( 50 – 70%), στην νόσο Crohn(10 - 30%), στην ρευματοειδή αρθρίτιδα (30%),στο σύνδρομο Felty (90%) , σε λοιμώξεις (HIV, HCV, ενδοκαρδίτιδα, κλπ.) και λόγω χρήσης φαρμάκων (προπυλθειουρακίλη, υδραλαζίνη).

  • Ο  κάθε  τύπος από τους οποίους συνήθως αναγνωρίζει ιδιαίτερο αυτοαντιγόνο ή αυτοαντιγόνα.
  • Τα θετικά pANCA με υπόστρωμα φυσιολογικά ανθρώπινα ουδετερόφιλα μονιμοποιημένα σε απόλυτη αιθανόλη πρέπει πάντα να επιβεβαιώνονται με το ίδιο  υπόστρωμα αλλά σταθεροποιημένο με φορμαλίνη.
  • Τα θετικά αποτελέσματα με την τεχνική ανοσοφθορισμού πρέπει να επιβεβαιώνονται με ανοσοεν-ζυμική τεχνική (EIA) για μυελοπεροξειδάση (MPO) και για πρωτεϊνάση 3 (PR3).
Εκτέλεση Αυθημερόν (για δείγματα που έχουν έλθει στο εργαστήριο μέχρι τις 5μ.μ.)

Πίσω στο ευρετήριο