To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)

Ενεργοποιηµένος Χρόνος Μερικής Θροµβοπλαστίνης , aPTT, Activated Partial Thromboplastin Time
Κλινική χρησιμότητα
  • Για την παρακολούθηση ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (UFH).
  • Για την ανίχνευση των αναστολέων της πήξεως, όπως το αντιπηκτικό του λύκου, ειδικών αναστολέων παραγόντων, και μη ειδικών αναστολέων. Για παράδειγμα η παρουσία μη ειδικών αναστολέων, όπως το αντιπηκτικό λύκου ενδέχεται να παρατείνει το χρόνο aPTT.
  • Ως διαδικασία γενικού ελέγχου για την εκτίμηση της ενδογενούς οδού πήξης και των διαταραχών αυτής.

Η χρήση του aPTT ως εξέταση διαλογής για διαταραχές πήξης ενδείκνυται ιδιαίτερα πριν από χειρουργικές επεμβάσεις καθώς επιτρέπει τη διάγνωση πιθανής αιμορροφιλικής διάθεσης.

Προετοιμασία εξεταζομένου

Τα δείγματα που προέρχονται από ηπαρινισμένη γραμμή εύκολα μπορούν να επιμολυνθούν με ηπαρίνη, ακόμη και όταν μια  αρχική ποσότητα αίματος απορρίπτεται. Ως εκ τούτου, οι έλεγχοι της πήξης είναι καλύτερα να προέρχονται άμεσα από περιφερική φλέβα, αποφεύγοντας τον βραχίονα στον οποίο γίνεται έγχυση (κατά περίπτωση) ηπαρίνης, ιρουδίνης ή αργατρομπάνης.

Δείγμα

2 Χ 0,5 mL Πλάσματος (κιτρικό νάτριο 3,2% σε αναλογία 9:1) φτωχού σε αιμοπετάλια (PPP) .

Δείτε οδηγία εδώ

Σταθερότητα δείγματος

Δείτε οδηγία εδώ

Μη αποδεκτό δείγμα

Δείτε οδηγία εδώ

Μεταφορά δείγματος

Αυστηρά  σε κατάψυξη  Δείτε οδηγία εδώ

Μέθοδος Πηξιολογική: Η επώαση πλάσματος με τη βέλτιστη ποσότητα φωσφολιπιδίων και έναν επιφανειακό ενεργοποιητή οδηγεί στην ενεργοποίηση παραγόντων του ενδογενούς συστήματος πήξης. Η προσθήκη ιόντων ασβεστίου πυροδοτεί τη διαδικασία της πήξης. Εν συνεχεία μετράται ο χρόνος μέχρι το σχηματισμό θρόμβου ινώδους.
Τιμές αναφοράς

Εκφράζονται σε δευτερόλεπτα (sec)

>6μηνών: 26.4 - 37.5

Παρατηρήσεις
  • Κατά την έρευνα ενός παρατεταμένου aPTT, τα προ-αναλυτικά σφάλματα θα πρέπει να αποκλειστούν πρώτα. Η πιο κοινή προ-αναλυτική αιτία ενός παρατεταμένου aPTT είναι η επιμόλυνση με ηπαρίνη σε ένα δείγμα που προέρχεται από μια αρτηριακή ή κεντρική φλεβική γραμμή. Ο aPTT επηρεάζεται επίσης από μια  σειρά σφαλμάτων που οφείλονται στην συλλογή ,διαχείριση ,φύλαξη και μεταφορά του δείγματος. Δείγμα που δεν έχει υποστεί διπλή φυγοκέντρηση είναι δυνατόν να δώσει ψευδή αποτελέσματα λόγω απελευθέρωσης  του παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων (PF4).
  • Ο PF4 είναι ένας παράγοντας εξουδετέρωσης της ηπαρίνης και μπορεί να απελευθερωθεί από τη συσσώρευση ή καταστροφή των αιμοπεταλίων. Προς αποφυγή αυτού του συμβάντος in vitro, το δείγμα πρέπει να συλλεχθεί με τον ελάχιστο τραυματισμό.
  • Η επιλογή αντιπηκτικού π.χ. οξαλικού αντί κιτρικού και η κατάσταση του δείγματος π.χ. αιμολυμένο, λιπαιμικό, ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.
  • Το φάρμακο οριταβανκίνη έχει καταδειχθεί ότι παρατείνει τεχνητά τον χρόνο ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνηςaPTT μέσω πρόσδεσης σε φωσφολιπιδικά αντιδραστήρια. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα παραμείνουν ψευδώς αυξημένα για περίπου 48 ώρες μετά τη χορήγηση οριταβανκίνης.
  • Η ενδοφλέβια έγχυση της μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης (UFH) είναι η πιο κοινή αιτία ενός παρατεταμένου aPTT σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Η υποδόρια χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) σπάνια παρατείνει τον aPTT περισσότερο από 40 δευτερόλεπτα.
  • Ο aPTT είναι γενικά παρατεταμένος όταν τα επίπεδα ενός παράγοντα πήξης είναι μικρότερα  από 30-40%.  Δεδομένου ότι τα φυσιολογικά όρια για τους περισσότερους παράγοντες πήξης είναι 50-150%, ένας φυσιολογικός aPTT δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας ήπιας έλλειψης ενός παράγοντα πήξης.

Η  παράταση του aPTT μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας ενός ή περισσοτέρων παραγόντων πήξης (επίκτητων ή συγγενών) ή της παρουσία ενός αναστολέα της πήξεως, όπως ηπαρίνη, αντιπηκτικού λύκου, κάποιου μη ειδικού αναστολέα όπως μιας μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης, ή ειδικού αναστολέα κάποιου παράγοντα πήξης.

Εκτέλεση Αυθημερόν

Πίσω στο ευρετήριο