To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden (FVLM)

Factor V Leiden (R506Q) Mutation, Μετάλλαξη παράγοντα V Leiden, Μετάλλαξη F V G1691A-Leiden
Κλινική χρησιμότητα
  • Για να προσδιοριστεί η γενετική συμβολή στην πρώιμη έναρξη αγγειακής νόσου ή φλεβικής αρτηριοσκληρωτικής  θρόμβωσης.
  • Έλεγχο ασθενών με κλινική υποψία θρομβοφιλίας και α) με αποδεδειγμένη αντίσταση  στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC-R) ή πιθανολογούμενη ελέω χαμηλού ή οριακού λόγου APC-R  ή β) με οικογενειακό ιστορικό παρουσίας παράγοντα V Leiden.
Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος

Δείγμα

Ολικό αίμα που συλλέγεται σε σωληνάρια δειγματοληψίας που περιέχουν ως  αντιπηκτικό EDTA, τηρώντας τις γενικές προφυλάξεις για τη φλεβοπαρακέντηση

Σταθερότητα δείγματος

Χωρίς φυγοκέντρηση για 48 ώρες στους 20-25°C ή  για 7 ημέρες  στους 2-8°C

Μη αποδεκτό δείγμα

Ολικό αίμα με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή δείγμα ορού ή πλάσματος

Μεταφορά δείγματος

1,0 mL ως ελάχιστος  όγκος   σε θερμοκρασία 2-8°C

Μέθοδος RT-PCR Αναλυτική ευαισθησία και ειδικότητα: 99 %
Τιμές αναφοράς

Εκφράζεται  ως

Αρνητικό ( Μη ανιχνεύσιμο)

Περιορισμοί : Μόνο η μετάλλαξη R506Q  του  παράγοντα V Leiden θα είναι στοχευμένη . Διαγνωστικά λάθη μπορούν να οφείλονται σε σπάνιες παραλλαγές στην αλληλουχία .

Παρατηρήσεις
  • -Η κληρονομική θρομβοφιλία (κατάσταση υπερπηκτικότητας) σχετίζεται με υποτροπιάζουσες επιπολείς ή εν τω βάθει θρομβώσεις, με θρομβώσεις σε ασυνήθεις εντοπίσεις  και με ανεύρεση ανάλογου κλινικού συνδρόμου στην οικογένεια. Εμφανίζεται δε σε ηλικία μικρότερη των 45 ετών και στα δυο φύλα ή ακόμη νωρίτερα αν συνυπάρχουν περισσότεροι του ενός παράγοντες θρομβοφιλίας. Επίσης οι μεταβολές στη λειτουργία του μηχανισμού αιμόστασης πολύ συχνά σχετίζονται και με γονιδιακές μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις αυτές οδηγούν στην παραγωγή διαταραγμένων πρωτεϊνικών μορίων που δεν συμμετέχουν συνήθως στην αναστολή της πήξης.
  • -Η παρουσία της κατάστασης υπερπηκτικότητας δεν συνεπάγεται ότι ο ασθενής θα έχει θρόμβωση, αλλά δείχνει ότι το άτομο είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για θρόμβωση, ειδικά όταν εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες της τριάδας του Virchow. Η κληρονομική θρομβοφιλία δεν πρέπει να προσδιορίζεται με την ανεύρεση μιας μετάλλαξης που έχει ενοχοποιηθεί για θρομβοφιλική διάθεση αλλά να αποδίδεται σε συνύπαρξη περισσοτέρων της μιας.
  • -Η  εκδήλωση της θρόμβωσης είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο, δηλαδή, για να εκδηλώσει κάποιος ένα επεισόδιο θρόμβωσης, θα πρέπει να συνυπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα αίτια θρομβοφιλίας, είτε αυτά είναι κληρονομικά είτε είναι επίκτητα.
  • -Η μετάλλαξη R506Q  του  FV Leiden (FVL) οφείλεται σε αντικατάσταση της γουανίνης από αδενίνη στο νουκλεοτίδιο 1691 στο F5 γονίδιο, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της μετάφρασης του DNA να παράγεται αργινίνη αντί του γλουταμινικού οξέος στη θέση 506. Απότοκη της ανωτέρω αλλαγής είναι η μεταβολή της τρισδιάστατης διαμόρφωσης του παράγοντα V και η αδυναμία της πρωτεΐνης C να συνδεθεί με αυτόν και να τον απενεργοποιήσει.
  • -Η APC-R είναι πηξιολογική μέθοδος και ένα παθολογικό αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό της ύπαρξης μετάλλαξης FVL, που είναι ο κυριότερος θρομβοφιλικός παράγοντας στον ελληνικό πληθυσμό, αλλά πρέπει να επιβεβαιώνεται μοριακά, για την αποσαφήνιση του γενετικού προφίλ του ασθενούς.
  • -Διπλή ετεροζυγωτία για τη FVL και μετάλλαξη της προθρομβίνης αυξάνει τον κίνδυνο για DVT.
  • -Συνιστούμε να βασίζεται ο αρχικός έλεγχος  σε πηξιολογική  ανάλυση βασισμένη στον  APTT για τον προσδιορισμό της απόκρισης στην ανθρώπινη APC (APC-R). Ανάλογα με το σύστημα προσδιορισμού, η APC-R μπορεί να είναι απροσδιόριστη για ασθενείς με αντιπηκτικό του λύκου ή εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ηπαρίνης, οπότε και ο έλεγχος FVL συνιστάται.
  • -Θετική λειτουργική δοκιμασία APCR μπορεί να επιβεβαιωθεί με γενετικές εξετάσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, ή με την παρουσία FVL σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας. Για παράδειγμα, μια οριακή ή θετική δοκιμασία APCR μπορεί να επιβεβαιωθεί με ανάλυση FVL. Η ανάλυση διαφοροποιεί την ομοζυγωτία  από την ετεροζυγωτία, παρέχοντας πρόσθετες προγνωστικές πληροφορίες.
Εκτέλεση Έως 7 εργάσιμες ημέρες

Πίσω στο ευρετήριο