To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Ανθρώπινη πρωτεΐνη επιδιδυμίδας 4 (HE4)

Human epididymis protein 4
Κλινική χρησιμότητα

Ως βοήθημα για την εκτίμηση του κινδύνου επιθηλιακού καρκίνου των ωοθηκών σε προεμμηνοπαυσικές και μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες που παρουσιάζουν πυελική μάζα σε συνδυασμό με τον CA 125

Ως χρήσιμο εργαλείο ελέγχου για τη διαλογή του πληθυσμού που εμφανίζουν πυελική μάζα, προσφέροντας βοήθεια στους κλινικούς γιατρούς για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας και παρακολούθησης για τον ασθενή τους.

Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος

Δείγμα

Ορός που συλλέγεται σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού. Αποχωρίζεται τον ορό από το θρόμβο ή τα κύτταρα εντός 45 λεπτών και συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο. Δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών κύκλων κατάψυξης-απόψυξης του δείγματος.

Σταθερότητα δείγματος

Για 8 ώρες στους 20-25°C ή για 2 ημέρες στους 2-8°C ή για 3 μήνες στους - 20°C .

Μη αποδεκτό δείγμα

Θερμοαδρανοποιημένα δείγματα, ή δείγματα με έντονη αιμόλυση και λιπαιμικότητα

Μεταφορά δείγματος

0,4 mL στους 2 - 8°C

Μέθοδος ECLIA
Τιμές αναφοράς

Εκφράζονται σε pmol/L

Ηλικία

Υγιή άτομα

Ενήλικες

0 - 150

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η μετρούμενη τιμή ΗΕ4 στο δείγμα κάποιου ασθενούς μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μέθοδο προσδιορισμού. Συνεπώς, τα εργαστηριακά ευρήματα πρέπει πάντοτε να αναφέρουν τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο προσδιορισμού του ΗΕ4. Οι τιμές του ΗΕ4, που προσδιορίζονται στα δείγματα ασθενών με χρήση διαφορετικών μεθόδων προσδιορισμού, δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες και μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένη ερμηνεία από τον κλινικό ιατρό.

Παρατηρήσεις

Η μέχρι τώρα τρέχουσα κλινική ι& εργαστηριακή πρακτική καθημερινά αποδεικνύει, αναδεικνύει κι επιβεβαιώνει τη δυσκολία της διάγνωσης. Πρόσφατες μελέτες κι έρευνες από τη μεμονωμένη χρήση του συγκεκριμένου δείκτη (ΗΕ4) έχουν αποδείξει ότι διαθέτει την υψηλότερη ευαισθησία για την ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών, κυρίως στο στάδιο I της νόσου, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την απουσία συμπτωμάτων. Οι συνδυαστικές μετρήσεις των δεικτών HE4 & CA-125 έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα υψηλότερης ευαισθησίας (έως και 76,4%) και ειδικότητας (95%) προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες. Κατάυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου, γεγονός το οποίο ασκεί κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση για τον ασθενή. Δείτε εδώ.

Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της αξιολόγησης των ασθενών που παρουσιάζουν εξαρτηματική μάζα, αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος κινδύνου κακοήθειας ωοθηκών (ROMA) με χρήση της εξέτασης HE4 σε συνδυασμό με την εξέταση CA 125 II, επικουρώντας την αξιολόγηση του κινδύνου ασθενούς που πάσχει από επιθηλιακό καρκίνωμα των ωοθηκών. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους βάσει των πρότυπων οδηγιών κλινικής διαχείρισης. Ο αλγόριθμος κινδύνου κακοήθειας ωοθηκών δεν έχει επικυρωθεί για τις παρακάτω ομάδες ασθενών: ασθενείς που είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία για κακοήθεια, ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία και ασθενείς ηλικίας < 18 ετών. Η μορφή της μαθηματικής συνάρτησης που αναφέρεται ως αλγόριθμος κινδύνου κακοήθειας ωοθηκών (ROMA), εξαρτάται από την προ-εμμηνοπαυσιακή ή μετεμμηνοπαυσιακή κατάσταση μιας γυναίκας δείτε εδώ. 

Για τις προϋποθέσεις δείτε εδώ.

Για το παραπεμπτικό πληροφοριών ασθενούς δείτε εδώ.

Εκτέλεση Μελλοντική

Πίσω στο ευρετήριο