To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας (hsCRP)

hsCRP, C-Reactive Protein High Sensitivity , C Reactive Protein Cardiac, CRPhs
Κλινική χρησιμότητα
  • Ως  μία επί μέρους εξέταση η οποία διαμορφώνει ένα προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου συχνά μαζί με το λιπιδικό προφίλ
  • Σε συνδυασμό με παραδοσιακές κλινικές μεθόδους εργαστηριακής αξιολόγησης των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων, ως ανεξάρτητος δείκτης για την πρόγνωση υποτροπιάζοντων συμβάντων σε ασθενείς με σταθερή καρδιαγγειακή νόσο ή με οξέα στεφανιαία σύνδρομα
  • Ως βοήθημα στη διαστρωμάτωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε συγκεκριμένους πληθυσμούς
Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος.

Δείγμα

Ορός  που  συλλέγεται, με τυπικές τεχνικές φλεβοπαρακέντησης, σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας  ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού. Ο ορός αποχωρίζεται με φυγοκέντρηση  εντός  μίας ώρας και συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο. Συνιστάται τα δείγματα να καταψύχονται μόνο μία φορά και να αναμειγνύονται σχολαστικά μετά την απόψυξη.

Σταθερότητα δείγματος

Για 6 ώρες σε θερμοκρασία 15-25°C, επί 3 ημέρες στους 2-8°C ή επί 6 μήνες στους -20°C

Μη αποδεκτό δείγμα

Δείγματα  με μικροβιακή μόλυνση, θερμική αδρανοποίηση, δείγματα που περιέχουν ορατά ξένα στοιχεία, ή δείγματα με έντονη αιμόλυση και λιπαιμικότητα.

Μεταφορά δείγματος

0,5 mL ως ελάχιστος όγκος σε θερμοκρασία 2-8°C.

Μέθοδος ΤΙΑ
Τιμές αναφοράς

Εκφράζονται σε mg/L

Ενήλικες

<3,0

Σύμφωνα με την επιστημονική δήλωση AHA/CDC5 σχετικά με τη φλεγμονή και τους καρδιαγγειακούς δείκτες η αξιολόγηση των επιπέδων της hsCRP σχετικά με το κίνδυνο για CVD γίνεται ως εξής:

Επίπεδα hsCRP

Σχετικός κίνδυνος CVD*

<1,0

Χαμηλός

1,0 – 3,0

Μέσος

>3,0

Υψηλός

*Σύμφωνα με την επιστημονική δήλωση AHA/CDC5 σχετικά με τη φλεγμονή και τους καρδιαγγειακούς δείκτες

Αυτά τα όρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως κατευθυντήριες οδηγίες, γιατί η CRP είναι ένας μη ειδικός δείκτης ενός ευρέος φάσματος διεργασιών νόσου και τα διαστήματα αναφοράς επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες που μπορεί να διαφέρουν για κάθε υπό μελέτη πληθυσμό. Λειτουργική ευαισθησία (Όριο ποσοτικοποίησης) : 0,16 mg/L

Παρατηρήσεις

Ασθενείς με υψηλότερες συγκεντρώσεις hs-CRP είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, και σοβαρή περιφερική αγγειακή νόσο.

Στα περισσότερα φυσιολογικά άτομα, η CRP είναι μια πρωτεΐνη οξείας φάσης που υπάρχει στον ορό και το πλάσμα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Οι συγκεντρώσεις της CRP στον ορό αυξάνονται σε απόκριση πολλών παθολογικών συνθηκών, που περιλαμβάνουν λοίμωξη, ιστικές βλάβες, φλεγμονώδεις διαταραχές και σχετιζόμενες νόσους.

Οι αυξήσεις στις τιμές της CRP είναι μη ειδικές για πολλές εξεργασίες νόσων και δε θα πρέπει να ερμηνεύονται χωρίς πλήρη κλινική αξιολόγηση.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η μέτρηση της CRP με χρήση προσδιορισμών υψηλής ευαισθησίας αποτελεί ισχυρό, ανεξάρτητο παράγοντα πρόβλεψης κινδύνου μελλοντικών παθήσεων του καρδιαγγειακού και του περιφερικού αγγειακού συστήματος. Έχει επίσης καταδειχθεί ότι οι μετρήσεις CRP υψηλής ευαισθησίας προσθέτουν στην προγνωστική αξία άλλων δεικτών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης παθήσεων του καρδιαγγειακού και του περιφερικού αγγειακού συστήματος.

Οι αυξημένες τιμές CRP που λαμβάνονται με τη χρήση προσδιορισμών CRP υψηλής ευαισθησίας μπορεί να είναι ενδεικτικές της πρόγνωσης σε άτομα με οξέα στεφανιαία σύνδρομα και ενδέχεται να είναι χρήσιμες για τη διαχείριση αυτών των ατόμων.

Για διαγνωστικούς σκοπούς, τα αποτελέσματα CRP πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα εξετάσεων, τη συνολική κλινική παρουσίαση στον ιατρό και με άλλες κατάλληλες πληροφορίες.

Όταν χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

• Οι αυξήσεις στην CRP είναι μη ειδικές και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται χωρίς πλήρες κλινικό ιστορικό.

• Δεν συνιστάται η διεξαγωγή της ως εξέτασης διαλογής σε ολόκληρο τον ενήλικο πληθυσμό.

• Οι μετρήσεις CRP δεν είναι κατάλληλες για τους παραδοσιακούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου.

• Η διαχείριση οξέων στεφανιαίων συνδρόμων δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη μέτρηση της CRP.

• Οι ασθενείς που παρουσιάζουν ανεξήγητα επίπεδα CRP άνω του 10 mg/L πρέπει να αξιολογούνται για άλλες μη καρδιαγγειακές αιτιολογίες.

• Εξετάσεις για την εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου δεν πρέπει να πραγματοποιούνται όταν υπάρχει ένδειξη για ενεργή λοίμωξη, συστημική φλεγμονή ή τραυματισμό.

• Τα δευτερογενή μέτρα πρόληψης πρέπει να βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων κινδύνου (καθολική εκτίμηση κινδύνου) και να μην εξαρτώνται από την CRP.

• ∆εν πρέπει να χρησιμοποιούνται διαδοχικές εξετάσεις για CRP για την παρακολούθηση των επιδράσεων της θεραπείας.

• Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων CRP που ιδανικά λαμβάνονται κάθε 2 εβδομάδες, σε μεταβολικά σταθερή κατάσταση, απαλλαγμένης από τη νόσο ή οξεία ασθένεια, πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνου λόγω της μεταβλητότητας της CRP ανά ασθενή. Το χαμηλότερο από τα δύο αποτελέσματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του κινδύνου του ασθενούς.

Ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με carboxypenicillins μπορεί να εμφανίσουν σημαντικά μειωμένες τιμές CRP.

Όπως συμβαίνει με όλες τις ανοσολογικές δοκιμές, τα ετερόφιλα αντισώματα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολή στη μέθοδο αυτή. Σε αυτά τα σπάνια δείγματα ασθενών, η παρουσία ετερόφιλων αντισωμάτων θα μπορούσε να προκαλέσει μη ομαλό αποτέλεσμα. Η απόδοση της παρούσας μεθόδου δεν έχει αξιολογηθεί με δείγματα ασθενών που περιέχουν ετερόφιλα αντισώματα. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης εξέτασης πρέπει να γίνεται πάντοτε σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, την κλινική εμφάνιση και άλλα ευρήματα.

 

Εκτέλεση Αυθημερόν

Πίσω στο ευρετήριο